Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia ja ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon.

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty ympäristönäkökohtien hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää, joka perustuu omasta toiminnastamme saatuun tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten tutkimusten antamaan tietoon. Merkitystekijöiden arvioinnissa otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset, merkityksen imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa toteuttamiskustannuksiin ja ympäristövaikutusten vakavuus ja vaikuttavuus.

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu toimintajärjestelmämme ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi olemme valinneet menetelmän avulla korkeimman painoarvon
saaneet toiminnat. Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu
ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme ympäristötiedoissa.
Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten toimintasuunnitelmien yhteydessä.

Ympäristöryhmä ja ympäristövastaavat SOL-konsernissa on ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida aiheeseen liittyvää vastuullisuustoimintaa sekä
seurata sen globaaleja ja paikallisia trendejä. Piirien ympäristövastaavat koordinoivat paikallista ympäristötoimintaa ja -koulutuksia ja näin työntekijöille välittyy paikallinen ympäristötietämys.

Ympäristövastaavat tekevät asiakaskohtaisia ympäristöauditointeja ja raportoivat niistä ympäristöryhmälle. Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja seurannan perusteella. Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja paikkakunnittain. Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat  toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan. Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien toteutumisen.