Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme perustuu SOLin liiketoimintaamme ja visiomme olla ylivoimainen kumppani ja tuottaa positiivisia elämyksiä. SOLissa vastuullisuus on yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

Sitoudumme vastuullisuusohjelmallamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja olemme sitoutuneet Kauppakamarin hiilineutraaliutta tavoittelevaan Ilmastositoumus-järjestelmään, jossa tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Työllistämme yli 14 000 henkilöä ja kannamme vastuuta heidän työympäristöstään ja -viihtyvyydestään. Olemme vahva työelämäkouluttaja ja pitkäjänteisellä henkilöstön osaamisen kehittämisellä koulutamme alamme parhaat osaajat. Panostamme palvelun johtamiseen ja oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan tarjoamalla työmahdollisuuksia erilaisille ihmisille.

Vastuullisuusohjelma jakautuu neljään vastuullisuuden painopisteeseen, jotka keskittyvät toiminnan keskeisimpiin vaikutuksiin, tärkeimpiin tavoitteisiin ja sidosryhmien odotuksiin. Ohjelma perustuu pitkäjänteisen vastuullisuustyömme lisäksi vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin. Olennaisuusanalyysillä olemme varmistaneet, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy yhtiön strategian, liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin.

1. Mahdollisuuksien mahdollistaja

Tarjoamalla matalalla kynnyksellä työpaikkoja ehkäisemme syrjäytymistä. Tarjoamme työpaikkoja, joilla on yhteiskunnallista merkitystä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin arjen rytmittäjänä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
8.6 Vähentää merkittävästi niiden nuorten määrää, jotka eivät käy työssä tai opiskele.
8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

2. Panostamme henkilöstön
osaamisen, kehitys- ja urapolkuihin

Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka. Vahvana työelämäkouluttajana mahdollistamme palvelualoillemme kouluttautumisen ja urapolulla kehittymisen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
8.6 Vähentää merkittävästi niiden nuorten määrää, jotka eivät käy työssä tai opiskele.
8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille,
erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten määrää, joilla on työllistymiseen,
säällisiin työpaikkoihin ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, kuten tekninen ja ammatillinen osaaminen.

3. Yhdenvertaisuus

Vaalimme ja kehitämme yhdenvertaista työyhteisöä, jossa on mahdollista kasvaa, kouluttautua ja tehdä työtä arvojen mukaisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, taustaan tai uskomuksiin katsomatta. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen naisille ja tytöille.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä.

4. Ympäristövastuullisuus

Olemme siirtyneet käyttämään SOLin kiinteistöissä ja toimitiloissa 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa ja siirtyneet käyttämään pelkästään Euro 6 -päästöluokan autoja. Kannustinjärjestelmämme kannustaa henkilöstöämme liikkumaan työmatkat pyörällä, kävellen tai julkisilla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Tuetaan olemalla ostamatta muuta kuin uusiutuvaa.

Sidosryhmäyhteistyö – Kiinteistötyönantajat

SOL on mukana torjumassa harmaata taloutta. Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenenä noudatamme järjestön sääntöjä ja eettisiä ohjeita.

Työnantaja- ja toimialajärjestö Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantajien ainoa työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja. Lisäksi Kiinteistötyönantajat ry hoitaa kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Liitossa on lähes 400 jäsenyritystä ja -yhteisöä ja yksityinen kiinteistöpalveluala työllistää noin 75 000 henkilöä.

www.kiinteistotyonantajat.fi