SOL on monikulttuurinen ja inklusiivinen työpaikka. Tarjoamalla matalalla kynnyksellä työpaikkoja ja ehkäisemme syrjäytymistä. Tarjoamme työpaikkoja, jotka rytmittävät arkea ja näin toimivat osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka. Vahvana työelämäkouluttajana mahdollistamme palvelualoillemme kouluttautumisen ja urapolulla kehittymisen.

Vaalimme ja kehitämme yhdenvertaista työyhteisöä, jossa on mahdollista kasvaa, kouluttautua ja tehdä työtä arvojen mukaisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, taustaan tai uskomuksiin katsomatta. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen naisille ja tytöille.

Henkilöstön työkykyyn panostaminen – SOL Life henkilöstön apuna

SOL Lifen jatkuvan välittämisen mallin avulla esimiehet puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa. Päätavoitteita ovat sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden torjuminen.

Onnistumiskeskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa ja tulosten tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan kehittämisessä. Tavoitteiden toteuttamista seurataan ja ohjataan tuloskortilla. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen, naurun tai hymyn, perusteella. Ilopuntari on SOLilaisten työtyytyväisyyskysely, jonka kautta työntekijät voivat vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Ilopuntariarviointia on kehitetty viisi vuotta professori Marko Kestin kanssa osana Quality of Working Life (QWL) -projektia.

Osaamisen kehittäminen ja koulutus – tutorit tukevat henkilökohtaista kehittymistä

 Henkilöstön osaamisen kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen tarpeen mukaisesti. Seuraamme niitä alue-, asiakas-, työntekijä-, ja koulutustapahtuma kohtaisesti.

Valmennuksen ja koulutuksen tukena henkilökohtaisella tasolla on osaamisenkartoitus ja oppimispassi. Jokainen uusi työntekijä aloittaa työnsä verkkoperehdytyksellä. Perehdytys jatkuu kohdekohtaisesti ja esihenkilö yhdessä tutorin kanssa jatkaa perehdytystä ja opastusta turvalliseen, terveelliseen ja palvelukuvauksen mukaiseen työskentelyyn.

Oppisopimuskoulutuksiin on osallistunut 200 henkilöä eri tutkinnoissa.

SOL on osallistunut monipuolisesti erilaisiin kehityshankkeisiin ja tukitoimintoihin eri sidosryhmien kanssa osana reformin eli uudistuvan ammatillisen koulutuksen toteutusta. Yhteistyönmallit ovat Live-opiston kanssa, TEPPO-hanke, Onnistuneesti
työuralle ja Malva-hanke sekä TET eli työelämätutustuminen

Monimuotoisuus on monikulttuurisen yrityksen vahvuus

SOL on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille. SOL Palveluiden työntekijöistä yli 37 % oli alkujaan ulkomaalaistaustaisia. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Monikulttuurinen työryhmä

SOLiin on jo vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä tulevien työntekijöiden integroitumista
SOLin toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.

Maailmankalenteri

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen pyhäpäivät.

Moninaisuus on rikkautta ja arvostamme sitä kaikilla tasoilla. Meillä jokaisella on uskontoon ja kansallisuuteen liittyviä tärkeitä juhlia, joita haluamme juhlistaa. SOLissa toimiva Monikulttuurinen työryhmä ylläpitää vuosittain monikulttuurista juhlakalenteria. Tämä on hyvänä apuna muistaessamme työntekijöitämme heille tärkeinä juhlapyhinä ja huomioidessamme tämän työvuorosuunnittelussa.

Olimme mukana SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeessa, jonka selvitys tarkasteli monikulttuurisia työpaikkoja, joissa työskentelee SAK:laisten alojen työntekijöitä. Monikulttuurista työelämää rakentavat haastateltavat kertovat, miten monikulttuurisuus näyttäytyy työelämässä sekä henkilöstöpolitiikan että arjen vuorovaikutuksen tasolla.