English will be follow
Palveluvastaavien työsuojeluvaltuutettujen vaalit SOL Palvelut Oy:ssä.

SOL Palvelut Oy:n osalta vaalitoimikunta on päättänyt jatkaa ehdokasasettelua 10-16.12.2021 ajalle. Mikäli haluat asettua ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi johonkin seuraavista piireistä, laita Yhteystietosi, Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja piiri/esimiesalue jossa työskentelet osoitteeseen vaalit@sol.fi viimeistään 16.12.2021. Voit asettua ehdolle ainoastaan oman alueesi työsuojeluvaltuutetuksi. Jos haluat äänestyslinkin, mutta ett ole sitä vielä saanut ota yhteys esimieheesi, päivitä henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi ja pyydä ilmoittamaan se vaalitoimikunnalle.

Jos ehdokkaita joillekin alla oleville vaalialueille ilmoittautuu, nollataan siihen asti olleen vaalin tulokset ja avataan äänestys uudelleen 23.12.2021 ja äänestys on voimassa 31.12.2021 klo 23:59 asti. Mikäli uusia ehdokkaita ei asetu, katsoo vaalitoimikunta nykyisen äänestystuloksen hyväksytyksi.

Kaikille uudelleen äänestykseen osallistuville laitetaan äänestyslinkki sähköisesti Webropolin kautta, joten varmista, että sinun sähköpostiosoitteesi on päivitetty esimiehentoimesta yrityksen web-lomakkeille ennen 22.12.2021, jolloin saat linkin henkilökohtaiseen sähköpostiisi. Äänestys on ainoastaan sähköisenä, joten varmista esimieheltäsi, että sinun henkilökohtainen sähköpostisi on tallennettuna yrityksen järjestelmään.

Vaalialueet:

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3126 Laakkonen, 3127 Klärck, 3225 Peltola, 3228 Mähönen)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3321 Sipiläinen)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3322 Röxell)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3421 Uotinen)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3422 Ihatsu)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3521 Ahola, 3522 Marttila)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3526 Paani)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3527 Simonen)

Mikäli uusia ehdokkaita tulee, asetetaan uudelleen äänestykseen menevien piirien osalta ehdokkaat näkyville SOL Palveluiden palveluvastaavien viralliseen henkilöstöportaaliin OmaNumeroniin aikavälille 16.12.2021-23.12.2021, josta jokainen voi käydä katsomassa oman piirinsä ehdokkaiden nimet.

Aurinkoisin terveisin,
Vaalitoimikunta

SOL-Henkilöstöportaali

Henkilöstöportaalina toimii Visma OmaNumeron. SOLin Omanumeron sujuvoittaa ja nopeuttaa SOLilaisten viestintää. Omanumeron on SOL Palvelut Oy:n ja SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n oma henkilöstöportaali, joka mahdollistaa entistä sujuvamman ja nopeamman viestinnän yrityksen, esihenkilöiden ja palveluvastaavien välillä. Omanumeron toimii Android- ja iOS sovelluksella ja mahdollista nopean kohdekohtaisen viestinnän asiakkuuteen liittyvistä asioista. Oman tiimi- ja yhtiökohtaisten viestinnän lisäksi palveluvastaaville voidaan viestiä avoimista työvuoroista tai tarvittavasta lisätyötarpeesta. Kanava toimii myös informaatio ja kriisiviestintä kanavana.

Olethan yhteydessä omaan esihenkilöösi, jos palveluvastaavien OmaNumeron ei ole sinulla vielä käytössä. Työntekijät pääsevät kirjautumaan järjestelmään soitteessa https://sol.numeronwfm.com. Kirjautumiseen työntekijä tarvitsee internettiin kytketyn tietokoneen tai mobiililaitteen.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla työntekijät tilaavat tunnuksen käyttäen SOL-henkilönumeroa. SOL-henkilönumeron avulla kirjautumistiedot tilataan työntekijän henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, joka on tallennettu esimiehen toimesta CGI Web-lomakkeelle. Otattehan huomioon, että tietojen siirrossa on yhden työpäivän viive, joten tarkastakaa tiedot hyvissä ajoin, SOL-henkilönumero löytyy palkkakuitista. Käyttöliittymä on tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Aurinkoisesti

SOL Palvelut Oy, SOL Kiinteistöpalvelut Oy

Election of occupational health and safety officers in SOL Palvelut Oy.

With regard to SOL Palvelut Oy, the Election Committee has decided to continue the nomination of candidates for the period 10-16.12.2021. If you want to run as a health and safety representative in one of the following districts, send your Contact Information, Name, address, e-mail address, telephone number and district / supervisor area number where you work at vaalit@sol.fi no later than 16.12.2021. You can only stand as an occupational health and safety representative in your area. If you would like a link to vote but have not yet received it, please contact your supervisor, update your personal email address and ask them to report it to the Electoral Commission.

If candidates for any of the constituencies below register, the results of the previous election will be reset and the vote will be reopened on 23.12.2021 and the vote will be valid until 23:59 on 31.12.2021. If no new candidates are nominated, the Electoral Commission will consider the current result of the vote approved.

A voting link will be placed electronically through Webropol for all re-voters, so make sure your personal email address is updated by your supervisor to the company’s WEB forms before December 22, 2021, when you will receive a link to your personal email. Voting is electronic only, so make sure your supervisor has your personal email stored in the company system.

Election areas:

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3126 Laakkonen, 3127 Klärck, 3225 Peltola, 3228 Mähönen)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3321 Sipiläinen)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3322 Röxell)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3421 Uotinen)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3422 Ihatsu)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3521 Ahola, 3522 Marttila)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3526 Paani)

SOL Palvelut Oy – palveluvastaavat (3527 Simonen)

In the event of new candidates being re-voted, the candidates will be displayed on the official staff portal of SOL Services, OmaNumeron, from 16.12.2021 to 23.12.2021, where everyone can see the names of the candidates in their own Election area.

With best regards,
Electoral Commission

SOL Personnel Portal

Visma OmaNumeron acts as the personnel portal. SOL’s Own Number streamlines and speeds up SOL’s communication.

The OmaNumeron is the personnel portal of SOL Palvelut Oy and SOL Kiinteistöpalvelut Oy, which enables even smoother and faster communication between the company, supervisors, and service managers. OmaNumeron works with Android and iOS app and allows fast destination-specific communication on customer issues. In addition to our own team- and company-specific communication, service managers can be notified of open shifts or the need for additional work. The channel also serves as a information and crisis communication channel.

Please contact your own supervisor if you do not already have a OmaNumeron for service providers. Employees can log in to the system at https://sol.numeronwfm.com To log in, an employee needs a computer or mobile device connected to the Internet.

The first time you log in, employees will order an ID using their SOL ID number. The SOL ID number is used to order login information to the employee’s personal email address, which is stored by the supervisor on a CGI Web form. Please note that there is a delay of one working day in the transfer of data, so check the data in good time, the SOL number can be found on the pay slip. The user interface is currently in Finnish, Swedish and English.

Best Regards,
SOL Palvelut Oy, SOL Kiinteistöpalvelut Oy