SOL Palveluiden työntekijöistä yli 30% on muita kuin Suomen kansalaisia. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa.

Monikulttuurinen työryhmä

SOLiin on jo vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä tulevien työntekijöiden integroitumista
SOLin toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.

Maailmankalenteri

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen pyhäpäivät.

Moninaisuus on rikkautta ja arvostamme sitä kaikilla tasoilla. Meillä jokaisella on uskontoon ja kansallisuuteen liittyviä tärkeitä juhlia, joita haluamme juhlistaa. SOLissa toimiva Monikulttuurinen työryhmä ylläpitää vuosittain monikultturista juhlakalenteria. Tämä on hyvänä apuna muistaessamme työntekijöitämme heille tärkeinä juhlapyhinä ja huomioidessamme tämän työvuorosuunnittelussa.

Monet eri maailman uskontojen juhlapäivät määrittyvät kuunkiertoon perustuvaan kalenteriin. Tämän takia juhlapäivät vaihtelevat kalenterissa eri vuosina. Lisäksi esimerkiksi muslimien juhlat alkavat perinteisesti edellisen päivän auringon laskusta alkaen. Tarkkojen päivämäärien merkitseminen on myös usein hankalaa, koska juhlapäivät ja niiden viettäminen ovat monesti paikallisesti perinteeseen ja traditioon sidottuja tapahtumia.

Tämä kalenteri on vahvasti yksinkertaistettu versio uskonnollisista tärkeistä juhlista, eikä pidä sisällään kaikkia maailman eri kulttuurisia juhlia. Kalenterin ulkopuolelle on jätetty mm. erilliset kansalliset ja valtiolliset juhlat, kuten itsenäisyys- ja kansallisuuspäivät.

Monikulttuurinen henkilöstöpolitiikka

Meille maahanmuuttajat ja moninaisuus ovat kaikilla tavoin rikkaus. Perehdytyksessä, koulutuksessa ja arjen työssä haluamme edistää maahanmuuttajataustaisen työntekijän kotoutumista työhön ja Suomalaiseen työelämään ja arkeen.

Olimme mukana SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeessa, jonka selvitys tarkasteli monikulttuurisia työpaikkoja, joissa työskentelee SAK:laisten alojen työntekijöitä. Monikulttuurista työelämää rakentavat haastateltavat kertovat, miten monikulttuurisuus näyttäytyy työelämässä sekä henkilöstöpolitiikan että arjen vuorovaikutuksen tasolla. Katso videolta RAO:n tarina (alkaa kohdasta 1:16).