SOL Life työhyvinvointipäivä muistuttaa arjen hyvinvoinnista

SOL sai kunniapalkinnon EU:n työterveys - ja turvallisuusviraston järjestämässä Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan kilpailussa. Palkinnon innoittamana SOLissa vietetään 6.9.2017 henkilökunnan ja työntekijöiden kanssa työhyvinvointipäivää. Päivän tarkoituksena on kehittää työhyvinvointia ja työn iloa sekä löytää uusia ravinto- ja liikuntatottumuksia.

SOL Life työhyvinvointiohjelma

SOLissa tavoitteena on turvallinen työ, työntekijöiden terveyden edistäminen ja työkyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään sekä hyvä työilmapiiri. Lähiesimiesten rooli on työhyvinvoinnissa hyvin tärkeä ja he saavat jatkuvaa työhyvinvointikoulutusta. Panostamme myös vahvasti työturvallisuuteen, turvattomuushavainnot rekisteröidään ja ennaltaehkäisevään työhön panostetaan mm. riskikartoituksia tekemällä.

Jatkuvan välittämisen mallin mukaisella toiminnalla ja aktiivisen esimiestyön avulla olemme SOLissa saavuttaneet hyviä tuloksia.  Työhyvinvointi ja työilmapiiri on parantunut ja työtapaturmat ovat vähentyneet.  Välittämisen malli näkyy myös sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkemenojen vähentymisenä.

Työpaikan ilmapiiriä mitataan säännöllisesti Ilopuntari -kyselyllä, jonka tuloksia esimiehet käyttävät toiminnan kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Ilopuntari-kyselyn tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta ja myös vastausprosentti on noussut. Viimeisimmässä vuonna 2017 toteutetussa kyselyssä toimihenkilöt antoivat arvosanaksi 4,3 ja palveluvastaavat 4,1. Mittauksessa korkein arvosana on viisi.

Työhyvinvointimentorit työntekijöiden arjen tukena

Osana Onnen reppu- hanketta syntynyt työhyvinvointimentorointi on jalkautunut jokaiseen alueelliseen piiriin.  Työhyvinvointimentorit tukevat SOL Life –työhyvinvointiohjelman toteutumista ja edistävät palveluvastaaviemme työhyvinvointia arjessa. Hankkeessa vahvistettiin mentoreiden henkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä voimavaroja lisääviä tekijöitä ja toisaalta puututtiin niihin tekijöihin, jotka ovat haitaksi terveydelle ja hyvinvoinnille.

Mentorit tuottavat arkeen uusia toimintamalleja ja välineitä hyvinvoinnin ylläpitämiseen, esimiesten ja työyhteisön väliseen yhteistyöhön sekä työntekijän arkeen. Toimintamallit ja -menetelmät voivat liittyä johtamisessa esimerkiksi työn vaatimusten ja voimavarojen tasapainottamiseen tai vuorovaikutustaitoihin. Työyhteisötasolla ne vaikuttavat keskinäiseen arvostukseen tai yhteistyön tekemisen tapoihin. Työntekijälähtöinen kehittämistoiminta on kaikille motivoivaa, työntekijällä on olo, että hänen ääntään kuunnellaan ja esimiehellä olo, että ei yksin kanna koko hommasta vastuuta.

Lisätietoja:

SOL Palvelut Oy, johtaja henkilöstö- ja lakiasiat, Timo Sairanen, puh. 045 6700 368 timo.sairanen@sol.fi

Onnen reppu- hankkeesta ja työhyvinvointimentoreista lisää >>