– Virtuaalikoulutuksessa verkko korvaa lähiopetuksen. Työssäoppimisessa työpaikkakouluttajat ovat tärkeässä asemassa, kertovat SOLin Merja Oljakka ja Amiedun Elina Oivanen.

Työnteolla tutkintoon

SOL kouluttaa henkilöstöään paljon oppisopimuksella. Opiskelijoita on joka vuosi yli 300. Koulutettu työvoima on kilpailuetu.

Oppisopimus on työnteki­jälle kätevä tapa osoittaa ammattitaito ja suorittaa tutkinto, kun taustalla on työkokemusta. Kou­lutuksessa on mahdollista päivittää omat tiedot ja taidot. Myös verkos­toituminen on tärkeää. Siinä pääsee vertaamaan ja benchmarkkaamaan sekä oppimaan muilta, sanoo SOLin henkilöstön kehityksestä vastaava joh­taja Merja Oljakka.SOL kouluttaa työntekijöitään oppisopimuksella lähestulkoon kaik­kiin mahdollisiin tutkintoihin, mitkä vastaavat sen toimialaa. Oppisopimuk­sella voi kouluttautua kaikissa SOL-konsernin yhtiöissä, kaikkialla Suo­messa ja kaikilla eri tutkintotasoilla.

SOL on juuri aloittanut ensimmäisen koulutuksen työpaikkaohjaajille.

Perustutkinnot sopivat alanvaih­tajille, uudella alalla aloittaville ja maahanmuuttajille. Työkokemuksen karttuessa sopivia ovat ammattitutkin­not. Kun tehtävät nousevat ohjaajan ja esimiehen tasoille, voi suorittaa eri­koisammattitutkinnon.Oppisopimuksessa työntekijä on määräaikaisessa työsuhteessa työnan­tajalla. Suurin osa oppimisesta tapah­tuu työpaikalla. Välillä on teoriajaksoja niistä vastaavassa oppilaitoksessa.Työntekijä saa työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja taloudellista tukea teoriao­petuspäiviltä. SOLilla tutkintojen suo­rittaminen kestää yleensä 1,5-2 vuotta.

Esimies ohjaa eteenpäin

SOLilla on ympäri maata noin 10–15 yhteistyöoppilaitosta, joiden kanssa oppisopimuskoulutusta järjestetään. Suurimmat yhteistyötahot ovat Keu­da, Amiedu ja Aspectum.Työsuhteen koeajan kuluminen loppuun on minimivaatimus oppiso­pimuskoulutukseen pääsyyn. Yleensä työkokemusta on takana noin vuosi tai enemmän koulutusta aloitettaessa.– Kun on kiinnostunut oppiso­pimuksesta, kannattaa ottaa yhteys omaan esimieheen. Sitä kautta hakeu­dutaan eteenpäin, Oljakka toteaa.SOLin omat koulutukset limittyvät myös oppisopimuksella suoritettavien ammatillisten tutkintojen kanssa.

Oppisopimuksella voi kouluttautua kaikissa SOL-konsernin yhtiöissä, kaikkialla Suomessa ja kaikilla eri tutkintotasoilla.

– Tietyissä SOLin tutkinnoissa suoritetaan samat perustiedot, jotka kelpaavat osioiksi oppisopimustutkin­toihin. SOLin koulutuksiin on haettu sisältöjä tutkintotavoitteista.SOL hyötyy selvästi oppisopimus­tutkinnoista. Palvelualalla on melko vähän koulutettua työvoimaa, joten oma koulutus on keino taata koulute­tun henkilökunnan saanti.– Koulutettu henkilökunta on kil­pailuetu. Asiakaspalvelu, työn hallinta ja tuottavuus paranevat koulutuksen kautta, Oljakka toteaa.Oppisopimuksessa merkittävässä roolissa ovat työssä oppimista ohjaavat työpaikkakouluttajat. SOL on aloitta­nut ensimmäisen kolmen opintoviikon pituisen työpaikkaohjaajakoulutuksen heille.– Kyseessä on täsmäkoulutus, jonka tavoitteena on antaa ohjaami­seen ja perehdyttämiseen paremmat valmiudet sekä tutustuttaa tarkasti tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Vapaasti verkossa

Työpaikkakouluttajien valmentami­sen lisäksi toinen uutuus SOLilla on virtuaalikoulutus. Viime lokakuussa käynnistyi oppisopimuskoulutuksena siivousteknikon erikoisammattitut­kinnon ryhmä, joka opiskelee täysin virtuaalisesti.– Opiskelijat käyttävät verkko-oppimisympäristöä, jossa annetaan ja palautetaan etätehtäviä. Opiskelun tueksi pidetään opintopiirejä alueilla. Opintopiirien lisäksi koulutukseen ei kuulu lainkaan lähitapaamisia, kertoo kouluttaja Elina Oivanen Amiedusta.Koulutuksessa on mukana palve­luesimiehiä ja -ohjaajia. Tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta.– Virtuaaliopiskelu vaatii innok­kuutta ja oma-aloitteisuutta. Opinto­piireihin osallistuminen on vapaaeh­toista, mutta suotavaa, Oljakka kertoo.Koulutuksen etuna on se, että teh­tävien teko ei katso aikaa eikä paikkaa.– Tässä on mahdollisuus koulut­tautua ilman matkustusaikaa. Tehtäviä voi tehdä sitä mukaa kuin itselle sopii, Oljakka sanoo.– Kun muissa koulutuksissa on määrätyt lähipäivät, sieltä aina puut­tuu joku. Virtuaalikoulutus on siinä mielessä hyvä, että tätä voi käydä koska tahansa – tunti silloin, toinen tällöin.

Tutkinnot, joita SOLissa voi opiskella muun muassa oppisopimuksella:

Perustutkinnot

 • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (toimitilahuoltaja tai kiinteistönhoitaja)
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
 • Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
 • Horeca perustutkinto

Ammattitutkinnot

 • Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
 • Laitoshuoltajan ammattitutkinto
 • Välinehuoltajan ammattitutkinto
 • Virastomestarin ammattitutkinto
 • Vartijan ammattitutkinto
 • Myynnin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
 • Siivoustyöohjaajan erikoisammattitutkinto
 • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
 • Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Näyttötutkintomestari

TEKSTI: VEERA SALOHEIMO / KUVAT: VAULA AUNOLA, TIMO PORTHAN, KATI LEINONEN, ANTERO AALTONEN