Teknisiä turvallisuusjärjestelmiä hyödynnetään monipuolisesti valitun alueen etähallintaan sekä muuhun turvallisuustyöhön. Riskikartoituksen avulla selvitetään teknisten turvallisuusjärjestelmien nykytila ja arvioidaan kehitystarpeet huomioiden toimeksiantajan turvallisuusvaatimukset. Etähallinta on keskitetty Aurinkovoimalaamme, joka valvoo 24/7.

Tekniset turvallisuusjärjestelmät etähallinnan osana

Tarjoamme teknisiä turvallisuusjärjestelmiä kiinteällä kuukausihinnalla muiden turvallisuuspalveluiden tueksi. Asiakkaan avuksi suunniteltuja järjestelmiä ovat mm. kameravalvonta-, kulunohjaus-, rikosilmoitin-, lukitus- ja henkilöturvajärjestelmät. Myös ovi-, portti- ja puomiratkaisut, aidat ja valaistus, turvatarkastus- ja läpivalaisulaitteisto sekä postinkäsittelyratkaisut suunnitellaan toimimaan tarkasti asiakkaan toiveiden mukaan.

Hälytyskeskuspalvelut ja etähallinta

Hälytyskeskuspalvelun tavoitteena on riskien vähentäminen sekä kiinteistöön, henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuvien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy ja minimointi. Tilanteen vaatiessa vartija lähetetään kohteelle sovittujen ohjeiden mukaisesti. Hälytyskäynnillä vartija puuttuu havaitsemiinsa poikkeamiin.

Työturvallisuusvalvonta ja yksin työskentelyn turvaaminen

Työturvallisuutta turvataan hyödyntämällä henkilökohtaisia hälyttimiä, ilmaisimia ja muita turvalaitteita. Myös etävalvontaa tehdään etähallinnallamuun muassa tallentavien videokameroiden avulla.

Vanhusten turvallisuus ja hyvinvointi etävalvonnan avulla

Vanhusten turvallisuus taataan asiakaspalvelulla, jolla tuetaan vanhuksen turvallisuuden tunnetta ja lisätään hyvinvointia vastaamalla yhteydenottoihin ja avunpyyntöihin.

Apunamme vanhusten turvallisuustyössä ovat henkilökohtaiset hätäkutsupainikkeet sekä kotipääte ja kaatumisilmaisin. Työssä hyödynnetään unen laadun ja pituuden valvontalaitteita, liikkumista ja sijaintia seuraavia ilmaisimia. Myös viihde- ja yhteisöpalvelut ovat tärkeässä osassa hyvinvointia varmistettaessa. Avunpyyntöihin vastaa hoiva-alan koulutuksen saanut henkilöstömme, joka on koulutettu myös asiakaspalvelun erityispiirteistä vanhustenhoidossa.